tirsdag den 10. juni 2008

En fredelig religion, Uha nej tak, i Iran!

Hvorfor forfølges Baha'i af Islam?

En til tider overset religiøs gruppe der udsættes for voldsom forfølgelse i Iran.

Amil Imani


Ideologier og læresætninger, herunder religion er den software der bestemmer, hvordan vi opfører os. Noget af softwaren fra gamle dage duer ikke længere fordi den ikke lever op til tidens behov, ligesom den er inficeret med ødelæggende vira.Blot ved at museklik afsløres det, at sofwaren kaldet Islam, med tidens gang er blevet så grundigt manipuleret af utallige sekter, grupperinger og skoler at det næppe kan anses som et ensartet brugbart trosprogram. Mennesker er som deres ideologier.

Ethvert angreb på troen og ideologien fremprovokerer angreb fra den der angribes. Sammenstødet mellem trosopfattelser, det gamle mod det nye, er grunden til at islamisterne udløser deres styrke mod opkomlingen Baha'i tro. Faktisk ærer Baha'i Islam, ligesom den respekterer alle andre religioner. Baha'i troen har mange lærepunkter tilfælles med Islam, så mange at nogle kalder den "Islam light," fordi, selvom den fastholder nogle af Islams principper, da ligeledes tilbagevises et antal gammeldags og uhensigtsmæssige islamiske love og traditioner. Baha'i hævder deres tro ikke har til hensigt, at knuse den skoling i Gud som kaldes religion: en meget ringe og splittet skoling, hvor enhver hævder at tilbede den samme Gud, men dog alligevel undertrykker, bekæmper og dræber hinanden i den samme Guds navn.

Baha'i har et meget rosenrødt og muligvis urealistisk syn på menneskeheden. Den siger troen gælder for alle mennesker, at de alle har fået Gudgivne rettigheder og har tilladelse til at tilbede deres Skaber sådan som de synes er passende. De har en slags -kærligheds-freds-due- vision om verden, hvor enhver skal kunne leve som et værdsat medlem af den større menneskefamilie.

Tilsyneladende har de ramt en tråd der kan forbinde sådan cirka 6-7 millioner mennesker i verden, og det fra alle mulige etniske, religiøse og nationale samfundslag. Denne vision har ikke til hensigt at få 6-7 milliarder mennesker til at konvertere indenfor en overskuelig tidshorisont, men den slår så ganske givet hårdt ned på Islamisternes opfattelse af, at skulle undertvinge sig verden ved deres såkaldte Ummah med dens stenalder Sharia Lov.

Smukt, fredfyldt, tiltalende.
Baha'i-erne tror at Gud sendte sine læremestre til sin 'læreanstalt' gennem tidernes fylde med nye lektioner for at hjælpe mennesket til at opnå et stadigt højere niveau af menneskelighed. Problemet er, at de tror, at mennesket klynger sig til de gamle 'læreanstalter' og de gamle doktriner og hårdnakket modstår den nye lærer og hans lektioner. Baha'i ser på Guds profeter som fornyere, som dukker op fra tid til anden, for at nedbryde de mure der adskiller mennesker, og for a bringe Guds børn tættere sammen i det helt store åbne 'undervisningslokale' langt væk fra deres tåbelige egne 'fængsels-bygninger,' hvor de opfatter sig som særligt udvalgte, og hvor dumhed trives.

Her følger nogle af Baha'i's læresætninger, der kolliderer med Islams og provokerer islamisterne til at gøre alt de formår for at ødelægge denne 'nye' religion.

* Guds folk: Muslimer tror at de er Allah's udvalgte folk og anerkender ikke noget anden tro som værende lovlig. Baha'i tror, at alle mennesker er udvalgt af Gud: At der kun er en Gud, en Gudsreligion, og et folk af Gud, hele menneskeracen.

* Perler på en snor: Muslimer hævder at Muhammed er profeternes segl; at Gud sendte sin hidtil bedste og sidste budbringer til menneskeheden, og at enhver der hævder det modsatte er en forhåner værdig til døden. Baha'i tror, at Gud altid har sendt os læremestre med hans nye og opdaterede lektioner for at uddanne os i menneskelighed, og også vil gøre det i fremtiden. Der har været adskillige guddommelige læremestre i menneskehedens historie, der har henvendt sig til forskellige folkeslag. Baha'i siger at disse læremestre er ligesom perler på en snor, at at Baha'u'llah er den seneste, men ikke vil være den sidste perle.

* Selvstændig tænkning: Blind efterligning er i modsætning til Baha'i. Baha'i' tror, at menneskesindet og evnen til at ræsonnere skal lede et menneske til at træffe beslutninger i alle henseender. Til dette formål, anser de uddannelse som et stort gode og en selvstændig undersøgelse af, hvad er sandhed.

Baha'i-isme betragter udddannelse af kvinder som ligeså vigtig som for mænd, i betragtning af, at kvinder er børnenes første lærer og derfor kan de spille en værdifuld part ved selv at være godt uddannede. Som kontrast, ser muslimer hen til de religiøse autoriteter for ledelse og berøver ofte kvinder uddannnelsesmuligheden og retten til selvstændig tænkning.
Som en anerkendelse af vigtigheden af selvstændig tænkning bliver ingen født som Baha'i. Når man engang er født som muslim, da er man muslim hele livet. Hvis man beslutter at forlade Islam, bliver man stemplet, frafalden, og frafaldne er dømt til døden. I modsætning hertil, da forventes det, at ethvert barn født ind i en Baha'i familie beslutter med sig selv, gennem selvstændig stillingstagen, om vedkommende ønsker at være Bahai'a. Frihed til at vælge og selvstændig tænkning er værdsatte værdier i Baha'i, som en voldsom kontrast til de fordomsfulde, indskrænkede islamister.

* Religion og videnskab: Baha's tror, at sandhed nedbryder alle grænser. Videnskab og religiøs sandhed stammer fra den samme universelle kilde. De er to sider af samme sag. For Baha'i er videnskab og religion som to fuglevinger der gør muliggør menneskehedens stræben mod dets fulde potentiale; at enhver religiøs tro, der er i modstrid med videnskab, er overtro. Muslimer tror, at deres religiøse skrift og dogmer, det uagtet at det kan bevises de er falske, står langt over videnskaben.

* Kønnenes ligestilling: Muslimer fastholder det synspunkt, der står meget tydeligt i Koranen, at mænd er herskere over kvinder. Baha'i forkaster denne forestilling og tilslutter sig uden forbehold lige rettigheder for de to køn. Dette princip i Baha'i frigører den ene halvdel af menneskeheden fra dens status som en tjenende underklasse til en, der fuldt ud deltager i og udøver egen selvstændighed. Den bestræber sig på at afslutte den hjerteløse udnyttelse af kvinder, og forlanger at kvinder behandles med alle de rettigheder loven tilskriver.

* Fælles beslutningstagning: Islam, ud fra sin natur, er patriakalsk og autoritært. Baha'i tror på værdien af beslutninger der er truffet gennem fælles rådslagning; en proces, hvor enhver, uanset forudsætninger og forbehold, har en stemme når der træffes beslutninger. Dette fælles beslutningsprincip forkaster en af hovedhjørnestenene hos det islamiske præstestyre som har givet dekreter i sager i overensstemmelse med hvad de synes, og har fordel af. Ligeledes, på alle samfundstrin, herunder i familien, har alle berørte medlemmer den mulighed, og det ansvar, at bekendtgøre deres synspunkter uden frygt. Baha'i læren understreger tydeligt dette ansvar overfor en demokratisk beslutningsprocedure i deres skrift, "Den lysende sandheds stjerne kan kun komme frem efter at forskellige meninger er udvekslet."


* Verdensomspændende udsyn: Baha'i elsker deres respektive fædrelande, men alligevel udvider den sin kærlighed til hele Planeten og menneskene på den. Baha'i tror, at kærlighed ikke har nogen grænser og ikke behøver nogen. Man kan elske sit land og elske verden på samme tid. Denne kærlighed til hele verden benyttes ofte af islamisterne til at påstå, at Baha'i-erne i Iran er forrædere overfor deres fædreland. Det er årsagen til, at de mullaher der hersker over Iran falskeligt anklager Baha'i for at være spioner for det zionistiske Israel og Amerika.


*Udslettelse af fordomme: Fordomme af alle slags er fjender af Baha'i troen og underminerer dets hovedprincip om menneskehedens eenhed. Fordomme mod andre udnyttes til fuldkommenhed af islamisterne. Som kontrast siges der i Bahai'a skrifter,.... "igen, når det drejer som om religøse, racemæssige, nationale og politiske dagsordener: alle disse forbehold rammer lige direkte ned i menneskelivets grundliggende rod; hver og en af dem medfører blodsudgydelse og fører til at verden lægges i ruiner. Så længe disse fordomme overlever da vil der fortsat være frygtelige krige."

* Afvisning af et præsteskab: Et hovedpunkt, der er årsag til konflikt er afvisningen af et præstestyre. Baha'i tror, at menneskeheden er blevet modnet nok, at den ikke længere behøver en klasse af professionelle præster, der skal betjene menneskenes religiøse behov. Med et slag gør denne Baha'i lære det af med hundredetusinder af mullaher og imamer og gør præsterne arbejdsløse, og ophidser den magtfulde præsteoverklasse, der intet ellers foretager sig, til kamp for at fastholde deres privilegerede parasitposition.


Det er absolut nødvendigt for frie mennesker over hele kloden af forsvare samvittighedsfriheden, herunder religionsfriheden, uanset sin egen personlige tro. Det er af denne grund jeg, som en person der ikke er Baha'i, synes det er min højtidelige pligt at stå frem og tale til forsvar for et fredeligt folk der på alvorligste måde forfølges af de brutale islamister.

http://www.americanthinker.com/2008/06/why_islamists_persecute_the_ba.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails