fredag den 16. april 2010

Islam og slaveriet!

Holdes muslimer som slaver af islam?

Amil Imani
"Hvor forfærdelige er ikke de forbandelser som muhamedanismen pålægger sine edssvorne! Udover den fanatiske galskab, som er ligeså farlig for et menneske som hundegalskab, så er der denne frygtsomme fatalistiske apati. Stillestående vaner, et landbrugssystem der er lemfældigt, sløve handelsmetoder, og usikkerhed om ejendomsret eksisterer overalt, hvor tilhængerne af Profeten hersker eller bor. En nedværdigende følelse berøver livet dets værdighed og dannelse; dets hellighed og dermed dets værdi. Den kendsgerning, at i den muhamedanske lov skal hver kvinde tilhøre en mand som hans absolutte ejendom - enten som et barn, hustru, eller konkubine - forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil islam troen ikke længere er den store magtbeføjelse blandt mænd." Sir Winston Churchill - The River War 1899.

Lad os se det i øjnene. Islam er en dødbringende smittefarlig sygdom. Når den først har invaderet ofrets sind, er den i stand til at forvandle ham til et hjælpeløst pant, der ikke har noget valg, udover at gøre det han får besked på. Det er sandt at det store flertal af kommunismens ofre var mennesker der boede i kommunistiske stater. Cirka 38 millioner Sovjetborgere blev dræbt på grund af kommunismen. Ti millionvis af kinesere blev dræbt på grund af kommunismen. At ofrene for kommunismen var i det store og hele medlemmer af socialistiske samfund siger rigtig meget om selve ideologien.

Det er også sandt med islam. Muslimerne er hovedofrene for den islamiske ideologi. Det politiske system Islam, ligesom fascismen og kommunismen, er en dysfunktionel ideologi der gør at man skal forlade den. Islams 'kørebog' charter Koranen er selve roden til islamisk terrorisme, ligesom marxismen var roden til den internationale kommunistiske totalitarisme.
Af de 1,2 milliarder muslimer i verden, er millioner allerede slaveholdt i de dødbringende stadier af denne tilstand, mens millioner af andre hurtigt følger med. De mennesker, der holdes som slaver i de ekstreme tilfælde af den mentale sygdom islam er yderst smittebærende. De arbejder aktivt på at overføre sygdommen til andre, men de selv deltager i rædselsvækkende handlinger af ødelæggelse og vold for at fremvise deres ubetingede lydighed overfor diktater hos den islamiske kult.

En sand muslim kan ikke og vil ikke tro på det frie valg. Religionen islam, "underkastelse," fører til at alt er op til Allah, som det så klart og tydeligt er udstukket i Koranen. Det eneste der gælder for muslimer er ubetinget undrkastelse til, og diktaterne fra Allah, som muslimen er blevet indoktrineret til.

Islam er i sin natur, patriarkalsk og autoritær. Når friheden engang har overgivet sig til underkastelse, følger en række alvorlige konsekvenser. Individet bliver kun en et passivt lydigt værktøj for Allah og hans opfattelse af sig selv og livet ændres drastisk. Når han engang har underlagt sig den almægtige, alvidende er han samtidig fri for at tage ansvar for sit eget liv.
Hvis vi ser bort fra rædselsgerningerne begået i islamiske lande, så er det foruroligende at betragte muslimerne hykle, tale 'søde' ord og benytte alle mulige metoder i de frie ikke-islamiske samfund for at få konvertitter i deres kult. Dog, hvis en muslim, af egen fri vilje, beslutter at forlade islam, da bliver han fordømt som frafalden og en automatisk dødsdom. Lige her i Amerika er de kvælende fangarme af islamisk hykleri ved at række ud efter folk. I den senere tid, for eksempel, måtte en teenagepige flygte fra hendes muslimske familie at frygt for at hun ville blive dræbt af sin egen far, fordi hun blev kristen.


Tænk på drengene. Millioner af drenge bliver indrulleret i madrassahs - religiøse kostskoler - hvor de lærer meget lidt udover at recitere og kunne Koranen udenad. Dette er virkelig total underkastelse: Islam når den er værst, betalt af de rigelige oliepenge fra saudiske ledere af Wahhabisekten.

Slaveholdende Islam er ikke tilfreds med at begrænse sit umenneskelige barbariske system til deres traditionelle hjemlande. Den har gennemsyret millioner af tilhængere over hele Europa, Amerika og resten af verden. Mange af de nyankomne fra de mislykkede islamiske stater kan ikke indse at det er islam der er årsagen til at de er århundreder bagud og elendige. Disse fra fødslen muslimer er robotter der er programmeret til at gøre alt hvad de kan for for at adlyde diktaterne i Muhammads Mein Kampf, Koranen.
Det er en sørgelig kendsgerning af generation, efter generation af Sunni Muftis - de højeststående Sunni gejstlige - og ayatollaherne - de højeststående shiitiske gejstlige, i årenes løb har indoktrineret de laverestående gejstlige, sammen med masserne, med udvalgte læresætninger der fremmer intolerance, udstødelse og fjendskab overfor ikke-muslimer - mennesker der betegnes som hedninge, vantro, ikke-troende og frafaldne.

Udvalgte dele af skrifterne kombineres med en besejringsmentalitet, der plager islams vugge, Mellemøsten, opbygger en ild af had, der har potentialet til at fortære hele verden. Hvis blot muslimerne kunne rense de negative aspekter ud af skrifterne og praktisere de positive læresætninger da ville verden blive et multikulturelt samfund af mennesker der er i fred med hinanden.

Spørgsmålet er: Vil det nogen sinde blive muligt?


Kendsgerningen at islam er et hus i splid med sig selv komplicerer problemerne voldsomt. Troen er opdelt i Sunni og Shia sekter med adskillige undersekter. Opdelingerne og stridigheder er så dybtgående at medlemmer af den ene sekt betragter de andre muslimer som frafaldne, der fortjener døden. Opsplitningen går helt tilbage til Profetens tid. Shiiterne tror at fjenderne af den sande tro, undergravede myndighedsrækkefølgen ved Muhammads død. De påstår at Profeten på sin dødsseng bad om pergament for at diktere sin vilje og udnævne Ali, hans fætter og svigersøn som sin efterfølger. Shiiterne påstår at Umar, en indflydelsesrig discipel og troens forkæmper forkastede kravet ved at sige til Profeten; hasbena ketab-ul-llh - Guds bog er nok for os. Inden længe begyndte splittelse og kampe indbyrdes for alvor og er fortsat til vore dage. Undertrykkelse af Shiitiske minoriteter i Saudiarabien og Pakistan er kun få tydelige tilfælde af denne langvarige og uforsonlige fjendskab mellem troende. De shiitiske flertal i andre lande gengælder over sunni mindretallene, som i Iran. De seneste rædselsvækkende sekteriske drab i Iran repræsenterer helt tydelige tilfælde af de uforsonlige forskelle mellem de forskellige opfattelser af den ægte islams oprindelse. (Læs denne artikel om den kannibalistiske tendens i islam)

Et spørgsmål som muslimerne på verdensplan i det store og hele er enige om, et kvinders status. Man placerer kvinder helt under mændenes forgodtbefindende. Det siges i Koranen: "Alerjaalo qawaamoon al-alnesa" - mænd er herskere over kvinder. Kvinder i den ikke-islamiske verden har tappert kæmpet for at opnå lighed med mænd. De vil absolut ikke handle deres dyrekøbte rettigheder bort for det 'privilegium' at være iført en klædning fra hoved til tå - som andenklasses borgere, frarøvet uddannelse og muligheder. Vi, ikke-muslimske mænd, vil ikke lade vor frigjorte, fuldt deltagende og bidragydende medlemmer af samfundet i stikken og underkaste os et barbarisk sæt af Sharia love der håndhæves med en stenaldermentalitet.


I et marked med frie ideer trives foretagsomhed, hvor synspunkter og meninger, og ikke mennesker støder sammen. Det er gennem de uhæmmede ideers sammenstød at de bedste beslutninger og handlinger opnås. Politisk islam er modsætningen til dette uvurderlige princip. Islam krænkede dette vitale princip og målet er, at fortsætte med det. Islams ufleksible og intolerante dogmatik er hele årsagen til den islamiske verdens stagnation og tilbageståenhed.

Den bedste, dog vanskeligste løsning på konflikten, er at gøre hvad hundredetusindvis af muslimer allerede har gjort. De har forladt slaveriet i islam: De brød ud af åget hos den udnyttende gejstlighed, frasagde sig islamofascismen, rensede ud i diskriminatioen og de bizarre lærepunkter i Koranen og Hadith, og forlod det kvælende telt af dogmatisk islam til fordel for den livgivende, frigørende frihed. (læs denne artikel på synopsis)

I den frigørende og tilpassede frihedshavn, så kan de der ønsker at forblive muslimer genoptage og praktisere de gode læresætninger i islam, men undsige intolerance, hadet og volden. Det kræver mod, arbejde og vision at bryde ud af den nedværdigende slavehul og frem til frigørelsens åbne landskab. Dog er jeg alligevel forhåbningsfuld om at det både er muligt og frydefuldt at gøre det, da det er lykkedes for så mange med stor glæde til følge.

Mens flere og flere mennesker bryder med det islamiske slaveris lænker, jo flere vil derpå følge, og de muslimer som har lidt så længe, offergjorte som de er af islam, vil blive et frit folk, der styrer deres eget liv og skæbne. Det er en smertefuld, men dog givende proces der skal gå igang, denne march mod at blive medlemmer af den frie menneskerace.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-born American citizen and a pro-democracy activist residing in the United States of America. Imani is a columnist, literary translator, novelist and essayist who has been writing and speaking out for the struggling people of his native land, Iran. He maintains a website at www.amilimani.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails