lørdag den 19. september 2009

Suverænitet stjæles

Suverænitet stjæles

Henry Lamb

Suverænitet betyder "overhøjhed, uafhængig nyndighed..." National suverænitet betyder "suveræn uafhængig regeringsmyndighed."

USA 'købte' sin suverænitet med blodet af uafhængige individer der ofrede deres liv så denne nation kunne blive fri fra dikaterne og kravene fra en anden nation.

USA sluttede sig til samfundet af nationer som en suveræn nation. Med tiden er denne suverænitet imidlertid, lidt efter lidt blevet stjålet.

Artikel 2 i Konvention om Lov om Havet erklærer: "Suveræniteten over det territoriale hav skal underlægges denne Konvention og de andre internationale love." Denne traktat, hvis den godkendes, vil stjæle noget suverænitet fra USA.

Der blev også stjålet lidt suverænitet gennem den Nordamerikanske Frihandelsaftale, ved artikel 511, der kræver at hver medlemsnation tilpasser sine love til NAFTA's ens regulativer indenfor 180 dage efter frigivelsen af regulativerne. Disse NAFTA regulativer er fremkommet ved ikke valgte bureaukrater. Deres magt til at tvinge USA til at ændre sine love er det rene usurpering - eller tyveri - af national suverænitet.

Den FN finansierede Kommission om Global Regeringsledelse erklærede i 1995 at national "suverænitet skal udøves kollektivt."

Der er ikke noget der hedder "kollektivt" suverænitet. Suverænitet er "overhøjhed og uafhængighed myndighed," ellers er det ikke suverænitet. En nation der udøver sin suverænitet "kollektivt" er ikke en suveræn nation, men medlem af en kollektiv regering der kollektivt udøver myndighed over medlemmerne.

Brookings Institution har udgivet en ny Handlingsplan, der påstår at:

Internationalt samarbejde i dag skal bygges på pricippet om ansvarlig suverænitet, eller den holdning at suverænitet indbefatter forpligtelser og opgaver overfor andre stater såvel som overfor egne borgere.

Brookings "ansvarlige suverænitet" lyder meget som FNs "kollektive suverænitet" - ingen af dem er "den øverste og uafhængige myndighed" som vore forfædre døde for.

Det kan ikke undre at Brookings Handlingsplan er en afspejling af den plan der blev tilbudt af Kommissionen for Global Regeringsførelse. Ud af de 16 medlemmer i den gruppe der producerede dokumentet er 13 medlemmer af Council on Foreign Relations, den organisation der blev skabt i 1921 med det udtrykkelige formål at forberede USA på at acceptere FN og ideen om en verdensregering.

Den europæiske modpart til CFR er Royal Institute of International Affairs også kendt som "Chatham House banden." De har haft langt mere succes med at forberede Europa hen mod denne "kollektive" suverænitets holdning. Det tog årtier at skabe Den Europæiske Union, men den er nu ganske rodfæstet og udøver betydelig magt i FN og ved G20 møderne.

De mennesker der udøver denne magt har en fælles tro på at en international regering burde regulere enkeltindividers handlinger, og organisationers, forretningsvirksomheders og hos regeringerne i de nationer der støtter troen.

Det ser ud som Obama administrationen deler denne tro. Obama har offentligt indrømmet støtte til et internationalt system med regulativer om brug af energi. Som senator forsøgte Obamas Global Poverty Act at tvinge USA til at føje sig til FN-direktivet om at øge betalingen til international hjælp til 0.7% af bruttenationalproduktet, svarende til en anslået omkostning på næsten 845 milliarder dollars over 10 år. Obama har demonstreret sin beslutsomhed til at ignorere principperne i det frie marked ved at støtte de private virksomheder og derpå udøver regeringsledelse af disse.

Obama - gennem sine handlinger - viser at han tror, at regeringen er løsningen på alle problemer forårsaget af kapitalismens fiasko. Sandheden er at regeringsintervenering i den frie kapitalistiske markedsmekaniske netop er årsagen til problemerne.

Den massive intervention der er foreslået af Obama administratioen kan kun forværre forholdene herhjemme på længere sigt. Og Obamas tendens til at underlægge sig det internationale samfunds regulerende regime vil helt sikkert omfordele Amerikas velstand til en mere ligelig global fattigdom for alle.

Denne situation er ikke kun en realitet for fremtidige generationer. Det er en virkelig og nuværende fare. Det sker lige nu med enhver underskudsfinansieret lov der vedtages i Kongressen og men enhver ny international foranstaltning der stjæler en lille smule mere af vor nationale suverænitet.

Der er kun en medicin. Fjern bumserne ud!

Begynd nu! Hold øje med en erstatning for din repræsentant og din senator. En god enkel målestok for at beregne din repræsentants forpligtelse overfor Forfatningen er at spørge vedkommende om vedkommende vil give støtte til Enumerated Powers Act (H.R. 450) - eller om at forklare skriftligt, hvorfor ikke. Hvis du får et uld i mund svar så fortæl det til til redaktøren på enhver avis og i enhver samtale i et TV-show. Vælgerne skal holde deres repræsentanter ansvarlige for deres handlemåde.

Den nuværende forsamling af mennesker der befolker regeringen ser ud til kun at vise lidt hensyn til de principper der blev grundlagt ved vor nationale suverænitet der blev vundet ved Valley Forge. (se denne artikel på synopsis). De forekommer at være ivrige efter at suverænitet overdrages, lidt efter lidt gennem flere og flere internationale forpligtelser. De synes djævleblændt forhippede på at fjerne suveræniteten for ethvert individ, og i stedet udstikke begrænsede friheder til de som tilpasser sig regerings-foreskrevne værdier.

Det enkelte individs suverænitet og vor nations suverænitet er i overhængende fare. Nu er det på tide for alle at gå imod tendensen og gøre sig bemærket.

Henry Lamb Henry LambIngen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails