onsdag den 8. juni 2011

Bæredygtig Energi - Kan ikke lade sig gøre

Bæredygtig energis fiasko


IPCC - det Internationale Panel om Klima Forandring - chokerede verden med sine forudsigelser om at polerne smelter, havene stiger og omfattende hungersnød. Nu har man udgivet en forbavsende rapport om vanskelighederne ved at skabe bæredygtig energi. Se, det er en dræber for Obama administrationens vilde optimistiske løfte om en fremtidig verden med bæredygtig energi. 


Den 1000 sider lange IPCC rapport præsenterer en formodning om de videnskabelige, tekniske, miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter ved seks bæredygtige energikilder (BE) til lindring af klimaforandringen.

"En forøgelsen af andelen af BE i energisammensætningen vil kræve politik der stimulerer forandringer i energisystemet. Deres andel er beregnet til, i væsentlig grad, at forøges, under de allermest gunstige lindrings scenarier." sagde rapporten. Men med ekstra indgreb fra politikerne vil der være brug for at at tiltrække de nødvendige forøgelser i investeringer i teknologi og infrastruktur.

Flere milliarder i støtte for forbundsregeringen, for eksempel? Obama administrationen har brugt mindst 70 milliarder dollars indtil nu på subsidier til bæredygtige energier under en eller anden form.

På global basis blev det vurderet at BE skulle stå for 12,9% af den totale hovedenergiforsyning i 2008. Den største bidragyder var biomasse (10,2%) med det meste af den brugt på madlavning og opvarmning i udviklingslandene. Vandkraft repræsenterede 2,3%. Andre BE kilder stod for blot 0,4%. Solkraft var 0,1%, vindkraft siges at være knap 0,2% af den energi der produceres i verden.

Det tekniske potentiale antyder der er en grænse for det bidrag nogle BE teknologier kan yde. Faktorer såsom "bekymringer om det bæredygtige, accept hos offentligheden, integration i energisystemet og infrastrukturer, forbehold eller økonomiske faktorer kan også begrænse indførelsen af bæredygtige energiteknologier," sagde rapporten. Omkostningerne forbundet med BE's integration, om det drejer sig om elektricitet, opvarmning, afkøling, gasser eller flydende væsker er "kontekstuelle, stedsbestemte og yderst vanskelige at afgøre." Antallet af mennesker uden adgang til moderne energitjenester forventes det vil være det samme, "medmindre relevante indenrigspolitiske tiltag implementeres, der kan blive støttet ...ved international passende assistance."

Bioenergi kan produceres fra forskellige biomasse emner, herunder gødning fra kvæg, energiafgrøder og organiske affaldssystemer. "Avancerede biomasse integrerede gasindsamling, kombineret med turbine kraftværker og transportbrændstoffer skabt ved celluoseholdigt biomasse er eksempler på teknologier der er i sine forstadier for kommerciel udnyttelse, mens flydende brændstof fra alger og nogle andre biologiske forsøg er på udviklings og forskerstadiet."

Direkte solenergiteknologier "benytter energien i solens stråling til at producere elektricitet ved solceller, og koncentrere solens kraft for at skabe termisk energi, for at imødegå lysbehov, skabe brændstoffer der kan benyttes til transport og andre formål...Solenergi er mange ting og i en vis grad uforudsigelig."

Geotermisk energi benytter energi fra jordens indre. Væsker af forskellige temperaturer kan benyttes til at skabe elektricitet. Forstærket Geotermiske Systemer er på forsøgs- og prøveplanet.

Vandkraft benytter vandets kraft når det flytter sig fra højereliggende til lavereliggende områder. Tænk på Hoover Dæmningen.

Havkraft kommer fra den potentielle kinetiske termiske og kemiske energi i havvand, der kan transformeres til at skabe elektricitet. Disse projekter er i pilotfasen.

Vindenergien benytter den kinetiske energi ved luft i bevægelse til at skabe elektricitet ved store vindgeneratorer på land og i havet.

Vinden er uforudsigelig. Men mange vindmølleparker har succes. Problemet er tansmissionsledningerne der forbinder generatorerne med kraftværkerne.

IPCC rapporten antyder at de bæredygtige energiformer har potentialet til at lindre drivhusgasudledningerne i 2050 med den optimistiske forudsigelse at de vil være de dominerende energikilder midt i århundrede. Dette på trods af andre forudsigelser der er knap så optimistiske.

Efter forskellige scenarier sagde IPCC rapporten at bidraget fra BE vil være mere end 17%'s andel af den primære energiforsyning i 2030, stigende til 27% i 2050. Forskellige beskrivende scenarier viser en bred vifte af reduktion i CO2. Men lindringen af CO2 er potentielt afhængigt af særlige teknologier, bemærkede rapporten. "Derfor skal opnåelsen af den præcise lindring gennem BE betragtes med passende forsigtighed."

Når rapporten kommer frem til dollar forbruget for at give verden bæredygtige energikilder, er disse investeringer i området fra 1,3 milliard til 5,1 milliarder dollars, anslået.

I en avis skrevet for et år siden for Centre for Research and Globalization undersøgte Dale Allen Pfeiffer udsigten for de forskellige former for energi. Pfeiffer er geolog og forfatter til adskillige bøger. Han skrev:
Gennem brug af solceller ville U.S. have behov for 17% af hele planetens overflade, eller 59% af landoverfladen (for at producere tilstrækkeligt med energi gennem solen) for at erstatte det nuværende daglige forbrug af olie....Samtidig med det kan være klogt at udvide vor brug af bæredygtig energi, da kan vi ikke realistisk forvente at de skal erstatte de fossile brændstoffer....vi vil være afhængig af olie og naturgas...til vort energibehov. 
Derfor, uanset hvor store forhåbningerne er til sol og andre bæredygtige energiformer er, da må de drømmende politikere overbevises om, at vor hovedkilde til energi er, og vil være fossile.

Som Matt Ridley skrev den 21. maj i en Wall Street Journal artikel, "Vinden vil måske aldrig høre op med at blæse, men vindmølleindustriene er afhængig at stål, beton og sjældne metaller (til turbinerne) og ingen af disse ting er bæredygtige."

Idet vi formoder at vort energibehov vil måske fordobles i de fremtidige årtier skrev han, "Vi skal da bygge 100 gange flere vindmølleparker end dem vi har i dag for blot at få 10% af vor energi fra vinden. Det kan ikke vare længe før vi løber 'tør' for plads til dem."

Ridley fortsatte: "Hydrocarboner i jordens skorpe udgør mere end 500000 exajoules energi. En exajoule svarer til næsten 100 billioner BTU's. Der er måske hydrocarboner tilbage til 1000 år.

United States har mere fossilt brændstof på land og i havet end alle andre lande i verden, hvis vi blot fik lov at udnytte dem.


http://frontpagemag.com/2011/05/26/renewable-energies-failure/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails